Designer
Express
Designer
Standard
Designer
Pro
PowerForms
Desktop
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE        
Macierzysta obsługa czcionek i kodów kreskowych przeznaczonych dla ponad 2500 modeli drukarek do etykiet X X X X
Obsługa wszystkich drukarek laserowych i atramentowych za pomocą sterownika Windows X X X X
Brak ograniczeń w zakresie licencji stanowiskowej dla drukarek X X X X
Interfejs użytkownika w różnych językach 27 27 27 25
Obsługa i drukowanie danych w dowolnym języku – obsługa danych Unicode X X X X
Certyfikowana zgodność z systemami: XP/2003/2008/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 X X X X
Użytkownicy 1 1 1 1, 5, 10, 20, 50
PROJEKTOWANIE SZABLONÓW        
Wskaż i kliknij projekt szablonu WYSIWYG X X X X
Kreator konfiguracji etykiety umożliwia szybkie przejście do etapu drukowania o najwyższym poziomie jakości i wydajności X X X X
Tekst, kody kreskowe, linie, ramki, okręgi, obiekty clipart, obrazy i pliki PDF X X X X
Możliwość drukowania w odwrotnej kolejności i w trybie negatywu: biały nadruk na czarnym tle X X X X
Dynamiczny podgląd bazy danych obiektów w obszarze projektowania szablonów X X X X
Zgodność z systemem Windows i obsługa wbudowanych czcionek drukarek X X X X
Obiekty zaawansowane: tekst sformatowany, tekst zakrzywiony, RFID     X X
Automatyczne skalowanie tekstu w celu dopasowania do wcześniej zdefiniowanego obszaru     X X
Możliwość zmiany długości etykiety i rozmiaru tekstu, względne pozycjonowanie obiektów     X X
Biblioteka gotowych szablonów etykiet, zgodnych z obowiązującymi normami międzynarodowymi     X X
Non-rectangular shape text placeholder for GHS labels     X X
Ponad 70 symboli graficznych elementów liniowych i dwuwymiarowych kodów kreskowych X X X X
Kreator źródeł danych identyfikatorów aplikacji GS1 (wcześniej UCC/EAN) X X X X
Automatyczne obliczanie cyfry kontrolnej X X X X
Sekwencyjne numerowanie kodów kreskowych X X X X
Dowolne – w stosunku do kodów kreskowych – pozycjonowanie „zrozumiałego dla ludzi” tekstu X X X X
Modyfikowalne szablony znaków „zrozumiałych dla ludzi” X X X X
Niestandardowe cyfry kontrolne     X X
DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ DANYCH        
Wybieranie rekordów bazy danych w czasie drukowania X X X X
Obsługa plików Excel oraz plików tekstowych ASCII i Unicode X X X X
Interfejsy OLE DB i ODBC współpracujące z większością istniejących baz danych   X X X
Możliwość połączenia kilku baz danych i tabel z jedną etykietą     X X
Importowanie z baz danych różnych elementów graficznych (obiekty BLOB)     X X
Niestandardowe kwerendy danych SQL     X X
Formularze do wprowadzania danych obsługujące urządzenia wagowe       X
SERIALIZACJA        
Serializacje podstawowe: numeryczna (z podstawą 10) i alfabetyczna (z podstawą 26) X X X X
Serializacje zaawansowane: alfanumeryczna (z podstawą 36), szesnastkowa (z podstawą 16) oraz serializacje niestandardowe     X X
PRZETWARZANIE DANYCH        
Modyfikowalne filtry danych i funkcje sprawdzania błędów X X X X
Jednowierszowe formuły (wyrażenia VB)   X X X
Zaawansowane formuły obsługujące zgodność z międzynarodowymi normami HIBC, ASC, SSCC     X X
Obsługa skryptów VBScript i Python zapewniająca niestandardowe przetwarzanie danych     X X
Dostęp do źródeł danych z użyciem klawiatury, godziny i daty (na komputerze lub drukarce)     X X
KONTROLA DRUKOWANIA Z UŻYCIEM FORMULARZY DRUKOWANIA        
Wybieranie i drukowanie dokumentów jednym kliknięciem (QuickPrint)   X X X
Wstępnie skonfigurowany ekran drukowania z dynamicznym podglądem etykiety (NicePrint)   X X X
Automatycznie generowany, modyfikowalny formularz drukowania (EasyForms)     X X
Możliwość dodania niestandardowych instrukcji, obrazów i hiperłączy do formularzy drukowania (EasyForms)     X X
Graficzny, niewymagający programowania konstruktor aplikacji do tworzenia niestandardowych formularzy drukowania (PowerForms)       X
Dodawanie do formularzy drukowania obiektów do wprowadzania danych i sprawdzania poprawności w celu zmniejszenia liczby błędów (PowerForms)       X
Interfejs z urządzeniami peryferyjnymi, sterownikami PLCs itp. i kontrolowanie ich (PowerForms)       X
Wyświetlanie stanu drukarek w formularzu drukowania (PowerForms)       X
Niewymagający programowania edytor przepływu pracy, obsługujący czynności drukowania etykiet, kwerendy baz danych, integrację z urządzeniami wagowymi i sterownikami PLC… (PowerForms)       X
Multi-lingual printing forms (PowerForms)       X
NOWOŚĆ: Kontroluj wygląd obiektu w oparciu o akcje użytkownika (PowerForms)NOWOŚĆ: Kontroluj wygląd obiektu w oparciu o akcje użytkownika (PowerForms)       X
DRUKOWANIE        
Optymalizacja szybkości z wykorzystaniem powtarzania danych, a nie ponownego ich wysyłania X X X X
Obsługa drukarek lokalnych i sieciowych X X X X
Zaawansowany, ekranowy podgląd wydruku X X X X
Drukowanie sesji X X X X
Obsługa kodów kreskowych związanych z drukarkami X X X X
Obsługa związanych z drukarkami numerów seryjnych, godzin i dat     X X
Separacja kolorów (w przypadku etykiet GHS)     X X
Drukowanie wsadowe: etykiety nagłówka i etykiety końcowe     X X
Projektowanie i drukowanie dwustronne     X X
Zaawansowane funkcje sterowania gilotyną do papieru     X X
Liczbę drukowanych kopii można ustawić za pomocą klawiatury lub źródła danych     X X
Możliwość wprowadzenia nazwy szablonu etykiety i drukarki do bazy danych       X
INTEGRACJA        
Kontrola z poziomu innych programów za pomocą parametrów wiersza polecenia     X X
Eksportowanie szablonów kodów drukarek dla plików SAPscript-ITF, klawiatur numerycznych, drukarek obsługujących XML i innych     X X
Eksportowanie szablonów kodów drukarek dla RedPrairie, ClickReply i formatów niestandardowych       X
Zaawansowane funkcje integracji i kontroli z użyciem skryptów poleceń JOB i XML     X X
KONTROLA I BEZPIECZEŃSTWO        
Dziennik zdarzeń w pliku: błędy i zdarzenia     X X
Dziennik zdarzeń w bazie danych: błędy i zdarzenia     X X
Ponowne drukowanie z poziomu dziennika zdarzeń     X X
Oparta na rolach kontrola dostępu użytkownika do modułów lub funkcji     X X
Zabezpieczenia: ochrona projektu etykiety za pomocą hasła     X X
Blokada z funkcją wyboru stacji roboczej na podstawie szablonu etykiety     X X